Regulamin Serwisu Internetowego polecamprzestrzegam.pl

§ 1.

Definicje:

1. Serwis - zorganizowana platforma informatyczno - informacyjna podłączona do sieci Internet stworzona przez Administratora, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Administratora i/lub jego partnerów a także innych światowych zasobów Internetu oraz realizację operacji handlowych przez Internet. Serwis może być nazywany określeniami równoważnymi jako Serwis (internetowy) polecam przestrzegam.pl, Hub (internetowy) polecam przestrzegam.pl, Portal (internetowy) polecamprzetrzegam.pl.

2. Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

3. Usługi - usługi świadczone drogą elektroniczną przez portal www.polecamprzestrzegam.pl , tj. udostępnienie bazy obiektów, początkowo regionalnie a w przyszłości na skalę całego kraju, które to obiekty użytkownicy będą mogli opiniować. Na podstawie opinii użytkowników Serwis będzie tworzył rankingi udostępnionej bazy obiektów.

4. Usługi informacyjne - udostępnianie treści na indywidualne zadanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) - dotyczy wszystkich stron Portalu.

5. Opinie/komentarze - umożliwienie Użytkownikom wysłania swojej opinii na dany temat i opublikowanie tej opinii na wybranych stronach Portalu.

6. Usługi wyszukiwawcze - umożliwienie Użytkownikom zdalnego korzystania z mechanizmów informatycznych pozwalających wyszukać i wyświetlić dane zapisane na serwerach (np. wyszukiwarka, katalog, oferty pracy, encyklopedia).

7. Materiały - zbiór danych w postaci wszelkich treści, bieżących i archiwalnych, udostępnianych przez Użytkownika w Serwisie, którymi mogą być zwłaszcza: artykuły, komentarze, streszczenia, abstrakty, felietony, notki redakcyjne, mapki, wideogramy i fonogramy, wywiady, diagramy, zestawienia, recenzje, statystyki, wykresy, zdjęcia, pliki komputerowe oraz pozostałe formy publikacji, do których Użytkownikowi przysługują pełne i wyłączne prawa autorskie lub też prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub innych regulacji.

§ 2.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu, zobowiązujące Użytkowników do ich przestrzegania. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 3.

Warunki techniczne świadczenia usług

1. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka Ms Internet Explorer w wersji 5.0 lub wyższej albo kompatybilna z nią, w przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści (w szczególności komentarzy do wiadomości) o charakterze bezprawnym.

§ 4.

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez polecamprzestrzegam.pl można zgłaszać na adres e-mail: kontakt@polecamprzestrzegam.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Administratora na wskazany wyżej adres e-mail.

§ 5.

Odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu

1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach. Użytkownik zapewnia, że będzie korzystał z Serwisu, zarówno w zakresie odbioru, jak i przesyłania informacji, wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

2. Administrator zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w Internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez Administratora.

3. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

§ 6.

Prawa własności intelektualnej

1. Administrator oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

2. Administrator informuje, że jego Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki, materiały wideo, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

3. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Administratora lub innego podmiotu uprawnionego.

4. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie, odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.

5. Użytkownik udziela serwisowi polecamprzestrzegam.pl nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na wykorzystywanie Materiałów w Serwisie. Zakres licencji obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Materiałów wytwarzanie egzemplarzy Materiałów, zapisywanie Materiałów techniką cyfrową, techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie, a także w inny sposób, niezbędny dla wykonania uprawnień i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i udostępniania Materiałów drukiem, w sieciach komputerowych, komórkowych i multimedialnych;

b) w zakresie obrotu Materiałami albo egzemplarzami Materiałów, na których Materiały utrwalono wprowadzanie do obrotu;

c) publiczne udostępnianie i rozpowszechnianie Materiałów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem druku, Internetu, sieci komórkowych i multimedialnych. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

6. Użytkownik może udzielać dalszych licencji do korzystania z Materiałów objętych licencją udzieloną portalowi polecamprzestrzegam.pl również innym podmiotom.

7. Użytkownik wyraża zgodę na obróbkę techniczną Materiałów w celu dostosowania ich do udostępniania na łamach Serwisu (m.in. długość, waga w kilobajtach, rozmiar).

8. Użytkownik wyraża zgodę na edycję i korektę redakcyjną Materiałów w celu dostosowania ich do udostępniania na łamach Serwisu.

§7.

Ochrona prywatności

1. Administrator w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. Celem Administratora jest zapewnienie dostępu do jak największej ilości informacji i usług uzyskiwanych za pośrednictwem Serwisu przy możliwie najmniejszej ingerencji w sferę prywatności Użytkowników.

2. Administrator niniejszym uprzedza Użytkowników, że w przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów oferowanych w Serwisie proszeni będą o podanie określonych informacji osobistych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Administratora zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

§ 8.

Rodzaje gromadzonych informacji

1. Użytkownicy mogą być proszeni o podanie informacji osobistych także w innych sytuacjach, w szczególności, kiedy uczestniczyć będą w forach i dyskusjach internetowych, dostarczania konkretnych wybranych przez Użytkowników informacji oraz wszelkich innych spersonalizowanych działań Serwisu.

§ 9.

Wykorzystywanie zgromadzonych informacji

1. Administrator gromadzi informacje o Użytkownikach przede wszystkim w celu poznania ich opinii i potrzeb, po to aby dostarczać im materiały, których rzeczywiście potrzebują. Ponadto Administrator, pragnąc zapewnić Użytkownikom bezpłatne Serwisy, udostępnia ten Serwis również reklamodawcom. Poszerzanie wiedzy na temat zachowań Użytkowników służy tym samym lepszemu gospodarowaniu powierzchnią reklamową, a w konsekwencji emitowaniu danych reklam w zależności od zainteresowań Użytkowników.

§ 10.

Postanowienia dodatkowe

1. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego dokumentu. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne będzie z wyrażeniem dla nich akceptacji. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: kontakt@polecamprzestrzegam.pl

Podziel się na facebooku